ضدکف‌ها

1-2 از 2

  در فرآیند تولید بتن، در صورتیکه حجم هوای ورودی به مخلوط بتن بیش از میزان مطلوب باشد، مقاومت بتن نهایی بهشدت کاهش می‌یابد. بنابراین ضدکف‌ها، به مادۀ روان‌کننده افزوده شده و از ایجاد حباب‌های ناخواسته در مخلوط بتن جلوگیری می‌کنند، این مسئله در نهایت موجب بهبود مقاومت در بتن تولیدشده می‌شود.